400 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების, 27 პროექტის წლიური ბიუჯეტი, 6 თვის მონაცემებით, 0%-ითაა ათვისებული

1,997 წაკითხვა

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით, ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯამში 400 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების, 27 კაპიტალური პროექტის წლიური ბიუჯეტი, 6 თვის მონაცემებით, 0%-ითაა ათვისებული.

ბიუჯეტით გათვალისწინებული კაპიტალური პროექტებისა და მათზე გამოყოფილი სახსრების ათვისების მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას სახელმწიფო აუდიტის სამსახრუსი ბიუჯეტის მონიტორი აქვენებს, რომლის თანახმად, 6 თვის მონაცემებით, 26 პროექტში ათვისებულია წლიური ბიუჯეტის 1%-დან 30%-მდე რესურსი, ხოლო 22 პროექტში ათვისების მდგომარეობა 30-100%-მდე მერყეობს. ამასთან, 5 პროექტის შემთხვევაში გაწეულმა ხარჯებმა უკვე გადააჭარბა განსაზღვრულ წლიურ გეგმას.

სახელმწიფო აუდიტის მონაცემებით, 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 80 კაპიტალური პროექტი, რომელთა ჯამური ღირებულება 2,349 მლნ ლარს შეადგენს.

ამასთან, უწყება კაპიტალური პროექტების განხორციელების ეტაპებზე არსებული ხარვეზებზე მიუთითებს. კერძოდ, აუდიტის სამსახურის შეფასებით, საქართველოში პროექტების პირველადი შერჩევის არაფორმალურ და არასტანდარტიზებულ პრაქტიკას აქვს ადგილი და არ არსებობს კაპიტალური პროექტების განვითარების სტრატეგია არც ქვეყნის და არც სექტორულ დონეზე .

ამასთან, აუდიტის სამსახურის შეფასებით საბიუჯეტო რესურსით დაფინანსებული კაპიტალური პროექტებისათვის არ ხორციელდება პროექტების წინასწარი შეფასება, რომლის მიზანია პროექტის განხორციელების რამდენიმე ალტერნატივიდან საუკეთესო ვარიანტის შერჩევა. შედეგად დგება ისეთი პროექტების შერჩევის რისკი, რომელიც არ წარმოადგენს კონკრეტული საჭიროების დაკმაყოფილების საუკეთესო ალტერნატივას და იწვევს ფინანსური, ადამიანური თუ დროითი რესურსების არაოპტიმალური მოცულობით გამოყენებას.

ამასთან, პროექტის განმახორციელებელი უწყებებისათვის რესურსების გამოყოფა კონკრეტული პროექტების იდენტიფიცირებამდე ხდება და შედეგად ჩნდება ისეთი პროექტების დაფინანსების რისკი, რომლებიც წარმოადგენენ არაეკონომიურ და არაეფექტიან ალტერნატივას კონკრეტული პრობლემის აღმოფხვრისათვის.

ხარვეზებია დეტალური დაგეგმვის ეტაპზეც. კერძოდ, მთავარ და პრობლემურ საკითხს უშუალოდ მომზადებული დეტალური გეგმის ხარისხი წარმოადგენს, რაც ძირითადად უკავშირდება დაგეგმვის ეტაპზე კონტრაქტორების მიერ არასრულფასოვანი პროცედურების განხორციელებას (არაზუსტი საპროექტო დოკუმენტაცია, საპროექტო დოკუმენტაციის მონაცემების ხარჯთაღრიცხვაში გამოტოვება, გეოლოგიური დასკვნების ცდომილება და ა.შ.).

„საბიუჯეტო რესურსით დაფინანსებული კაპიტალური პროექტებისათვის პროექტის განხორციელები ეტაპზე არ არის განსაზღვრული მექანიზმი, რომლის მეშვეობით მოხდებოდა პროექტის შესახებ მნიშვნელოვანი ცვლილებების (შეწყვეტა, არსებითი მოდიფიკაცია) დასაბუთება სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით, რაც ნეგატიურ გავლენას ახდენს პროექტის მდგრადობაზე და ვერ უზრუნველყოფს მის შესაბამისობას თავდაპირველ მოტივაციასა და მიზნებთან. ასევე, განსაზღვრული არ არის პროექტების ზედამხედველების მიერ მონიტორინგის შედეგების წარდგენის ფორმა და პერიოდულობა პროექტის განმახორციელებლებისათვის. არ მზადდება სამუშაოების მიმდინარეობის მონიტორინგის ამსახველი ანგარიშები.

საბიუჯეტო რესურსით დაფინანსებული კაპიტალური პროექტებისათვის პროექტის დასრულების შემდგომ არ ხდება მიღწეული შედეგების შეფასება და პროექტის განხორციელების შედეგად დაგროვებული ცოდნისა და გამოცდილების გამოყენება შემდგომი პერიოდების პროექტების დაგეგმვისას. შედეგად არ არსებობს ინფორმაცია პროექტების მიერ მიღწეული შედეგების შესახებ. ამას გარდა, ცოდნისა და გამოცდილების გაუთვალისწინებლობა იწვევს განმეორებითი ხასიათის ხარვეზებს, რასაც საბოლოოდ, მივყავართ საბიუჯეტო სახსრების არაეფექტიან და არაეკონომიურ განკარგვამდე,”- მიუთითებს სახელმწფო აუდიტის სამსახური.

დეტალური ინფორმაცია ბიუჯეტით გათვალისწინებული კაპიტალური პროექტებისა და მათზე გამოყოფილი სახსრების ათვისების მდგომარეობის შესახებ იხილეთ ლინკზე – https://bit.ly/2kM0COc

Next Post

„საქართველო იმყოფება კრიზისში, რომლის დაძლევის რესურსი მხოლოდ ლოზუნგების დონეზეა“ - რატი აბულაძე

ორშ სექ 16 , 2019
1,997 წაკითხვასაქართველო იმყოფება ძველი პოლიტიკიდან ახალ პოლიტიკაზე გადასვლის კრიზისში, რომლის დაძლევის რესურსი მხოლოდ ლოზუნგების დონეზეა. პოლიტიკურ ენაზე, ქვეყნები ძველი პოლიტიკით ასოცირდება არაეფექტურ მმართველობასთან და ქაოსურ მდგომარეობასთან, რომლისთვისაც დამახასიათებელია:  ბიუროკრატიის მოუქნელი და ხისტი მექანიზმები;  გარიგებების დადება „ბურუსით მოცულ“ ოთახებში;  რეფორმების და ამბიციური რესურსებისადმი მმართველობითი შიში;  ყველგან ელიტური წრის აჩრდილი;  შესრულების დაბალი კულტურა. ცვლილებების არაპროგნოზირებადი და გაურკვეველი […]