ტიკარაძემ ინფექციურ საავადმყოფოს უჩივლა – ინფექციური საავადმყოფო კოვიდ და აივი პაციენტებს აღარ მიიღებს

1,763 წაკითხვა

დღე­ვან­დელ პრეს­კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე ჯან­დაც­ვის მი­ნისტრს ყვე­ლა­სათ­ვის მო­უ­ლოდ­ნელ შე­კი­თხვა­ზე მო­უ­წია პა­სუ­ხის გა­ცე­მა. ჟურ­ნა­ლის­ტის კი­თხვა­ზე აპი­რებ­და თუ არა ინ­ფექ­ცი­უ­რი სა­ა­ვად­მყო­ფო შიდსი­თა და კო­რო­ნა­ვირუ­სით ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი პა­ცი­ენ­ტე­ბის მი­ღე­ბა­ზე უა­რის თქმას, ეკა­ტე­რი­ნე ტი­კა­რა­ძემ ასე უპა­სუ­ხა:

„აივ-ინ­ფექ­ცი­ის პროგ­რა­მი­დან გას­ვლას წი­ნას­წა­რი წე­რი­ლო­ბი­თი მი­მარ­თვა სჭირ­დე­ბა, რაც ინ­ფექ­ცი­უ­რი სა­ა­ვად­მყო­ფოს გე­ნე­რა­ლურ დი­რექ­ტორს არ გა­უ­კე­თე­ბია და სა­ჭი­როა და­მა­ტე­ბით ინ­ფორ­მა­ცი­ას და­ვე­ლო­დოთ“ – გა­ნა­ცხა­და ტი­კა­რა­ძემ.

მი­ნის­ტრმა სა­მე­დი­ცი­ნო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში არ­სე­ბულ მძი­მე პი­რო­ბებ­ზე ისა­უბ­რა და აღ­ნიშ­ნა , რომ მთავ­რო­ბამ ინ­ფექ­ცი­უ­რი სა­ა­ვად­მყო­ფოს­თვის ახა­ლი შე­ნო­ბა შე­ი­ძი­ნა, რო­მე­ლიც 40 მი­ლი­ო­ნის ღი­რე­ბუ­ლე­ბი­საა და სა­დაც ამ­ჟა­მად რე­მონ­ტის სა­კი­თხის მოგ­ვა­რე­ბა მიმ­დი­ნა­რე­ობს.

“რო­გორ პი­რო­ბებ­ში მუ­შა­ობს ინ­ფექ­ცი­უ­რი სა­ა­ვად­მყო­ფო, ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს ამა­ზე არა­ერ­თხელ, არა­ერ­თი გან­ცხა­დე­ბა აქვს გა­კე­თე­ბუ­ლი და სწო­რედ აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე მთავ­რო­ბამ მი­ი­ღო გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა და მათ­თვის ჩვენ ახა­ლი შე­ნო­ბა შე­ვი­ძი­ნეთ, რო­მე­ლიც 40 მი­ლი­ო­ნის ღი­რე­ბუ­ლე­ბი­საა და ასე­ვე მსოფ­ლიო ბან­კის ფარ­გლებ­ში გარ­კვე­უ­ლი ჯგუ­ფი მუ­შა­ობს დე­ტა­ლუ­რად იმ სა­კი­თხთან და­კავ­ში­რე­ბით, რომ ახალ შე­ნო­ბა­ში და­ი­წყოს რე­მონ­ტი, რათა მათ მი­ე­ცეთ იმ პი­რო­ბებ­ში მუ­შა­ო­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა, რო­მე­ლიც ნე­ბის­მი­ე­რი ნორ­მა­ლუ­რი კლი­ნი­კის ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბის­თვის არის სა­ჭი­რო და ჩვენ ამ თე­მას­თან და­კავ­ში­რე­ბით ვზრუ­ნავთ.

რაც შე­ე­ხე­ბა კო­ვიდ­პა­ცი­ენ­ტებს, არა­ნა­ი­რი რის­კი მათ არ შე­ე­ხე­ბათ და ჩვენ უზ­რუნ­ველ­ვყოფთ მათ მკურ­ნა­ლო­ბას შე­სა­ბა­მის კლი­ნი­კებ­ში. რაც შე­ე­ხე­ბა აივ-ინ­ფექ­ცი­ის შემ­თვე­ვას, ამას­თან და­კავ­ში­რე­ბით მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია აღი­ნიშ­ნოს, რომ კლი­ნი­კა, რო­მე­ლიც ტო­ვებს ამ პროგ­რა­მას, ვალ­დე­ბუ­ლია სო­ცი­ა­ლურ სა­ა­გენ­ტოს მი­მარ­თოს წე­რი­ლო­ბით, რომ ის ტო­ვებს პროგ­რა­მას 2 თვით ადრე, რაც თენ­გიზ ცერ­ცვა­ძეს არ გა­უ­კე­თე­ბია და აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე მე ჯერ და­ვე­ლო­დე­ბი და­მა­ტე­ბით ინ­ფორ­მა­ცი­ას.

სხვა შემ­თხვე­ვა­ში, თუ კლი­ნი­კა ტო­ვებს პროგ­რა­მას, მას კა­ნო­ნის ფარ­გლებ­ში ერი­ცხე­ბა 10%-იანი ჯა­რი­მა, წინა წლის შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი სა­მუ­შა­ო­ე­ბის ფარ­გლებ­ში”, – გა­ნა­ცხა­და ტი­კა­რა­ძემ.

თენ­გიზ ცერ­ცვა­ძემ “პირ­ვე­ლი არ­ხის­თვის” მი­ცე­მულ ვრცელ ინ­ტერ­ვი­უ­ში და­ა­დას­ტუ­რა , რომ სა­ა­ვად­მყო­ფო მარ­თლაც აჩე­რებს შიდსი­თა და კო­რო­ნა­ვირუ­სით ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი პა­ცი­ენ­ტე­ბის მიღ­ბას. გა­დაწ­ვე­ტი­ლე­ბა მან სა­მე­დი­ცი­ნო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში ელე­მენ­ტა­რუ­ლი პი­რო­ბე­ბის არ­ქო­ნით ახ­სნა.

“დიახ, ვა­დას­ტუ­რებთ, ჩვენ იძუ­ლე­ბუ­ლი ვი­ყა­ვით, დღე­ი­დან შეგ­ვე­წყვი­ტა “კო­ვიდ-19″-ით პა­ცი­ენ­ტე­ბი­სა და აივ შიდსით სტა­ცი­ო­ნა­რუ­ლი ავად­მყო­ფე­ბის მი­ღე­ბა ელე­მენ­ტა­რუ­ლი, აუ­ცი­ლე­ბე­ლი, სა­სი­ცო­ცხლოდ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი პი­რო­ბე­ბის არ­ქო­ნის გამო. ამა­ვე დროს, ჩვენ ამის შე­სა­ხებ არა­ერ­თგზის ვაც­ნო­ბეთ სა­მი­ნის­ტროს. ისიც ვაც­ნო­ბეთ, რომ ჯერ­ჯე­რო­ბით ვაგ­რძე­ლებთ აივ შიდსით ამ­ბუ­ლა­ტო­რი­უ­ლი პა­ცი­ენ­ტე­ბის მი­ღე­ბას, რად­გან ამ კა­ტე­გო­რი­ის პა­ცი­ენ­ტე­ბის მომ­სა­ხუ­რე­ბის შე­წყვე­ტა გა­მო­იწ­ვევ­და ძა­ლი­ან დიდ რყე­ვებს. გა­ცი­ლე­ბით მეტს, ვიდ­რე სტა­ცი­ო­ნა­რუ­ლი ავად­მყო­ფე­ბის მი­ღე­ბის შე­წყვე­ტა” – გა­ნუ­ცხა­და ცერ­ცვა­ძემ “პირ­ველ არხს”

რაც შე­ე­ხე­ბა სა­მი­ნის­ტროს­თვის 2 თვით ადრე გან­ცხა­დე­ბით მი­მარ­თვის აუ­ცი­ლებ­ლო­ბას, ცერ­ცვა­ძემ აღ­ნიშ­ნა, რომ ამ სა­კი­თხთან და­კავ­ში­რე­ბით მი­ნის­ტრის გან­ცხა­დე­ბა სი­მარ­თლეს არ შე­ე­სა­ბა­მე­ბა.

“რაც შე­ე­ხე­ბა იმას, თუ ჩვენ პროგ­რა­მის და­ტო­ვე­ბა გვინ­და, ორი თვით ადრე უნდა მიგ­ვე­მარ­თა, დავ­ჯა­რიმ­დე­ბო­დით 10 პრო­ცენ­ტით და რა­ღაც, არ მინ­და, რა­ი­მე მკვა­ხე სი­ტყვა გა­მო­ვი­ყე­ნო, ეს მკრე­ხე­ლო­ბაა”
“მკრე­ხე­ლო­ბაა ჩვე­ნი აქეთ არა­ფერ­ში და­და­ნა­შა­უ­ლე­ბა. ჩვენ პროგ­რა­მის და­ტო­ვე­ბა კიარ გვინ­და, ჩვენ გვინ­და, დაგ­ვეხ­მა­რონ ამ პროგ­რა­მის შეს­რუ­ლე­ბა­ში, ელე­მენ­ტა­რუ­ლი, მი­ნი­მა­ლუ­რი პი­რო­ბე­ბის შექ­მნა­ში. სრუ­ლი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბით ვა­ცხა­დებ, ასეთ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში რომ ვართ, იძუ­ლე­ბუ­ლი რომ ვართ, შევ­წყვი­ტოთ მომ­სა­ხუ­რე­ბა, ამა­ში ერთი პრო­ცენ­ტი არ არის ჩვე­ნი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა. მთლი­ა­ნად, 100 პრო­ცენ­ტით ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს, შე­საძ­ლოა, სხვა სტრუქ­ტუ­რე­ბის, შპს „ავერ­სის“ და სხვე­ბის პა­სუ­ხის­გებ­ლო­ბაა. ამას მე ძა­ლი­ან იო­ლად და­ვამ­ტკი­ცებ ნე­ბის­მი­ერ დროს და ნე­ბის­მე­ირ ფორ­მატ­ში“, – გა­ნა­ცხა­და თენ­გიზ ცერ­ცვა­ძემ.

გარ­და ამი­სა, ცერ­ცვა­ძე ამ­ბობს, რომ თე­ბერ­ვალ­ში ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტრომ, მი­სი­ვე რე­გუ­ლი­რე­ბის სამ­სა­ხუ­რის მიერ მომ­ზა­დე­ბუ­ლი დას­კვნის სა­ფუძ­ველ­ზე, ინ­ფექ­ცი­ურ სა­ა­ვად­მყო­ფოს სა­ვალ­დე­ბუ­ლო სა­ვენ­ტი­ლა­ციო სის­ტე­მის არ­ქო­ნის გამო, სა­სა­მარ­თლო­ში უჩივ­ლა.

გარ­და ამი­სა, ცერ­ცვა­ძე ამ­ბობს, რომ თე­ბერ­ვალ­ში ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტრომ, მი­სი­ვე რე­გუ­ლი­რე­ბის სამ­სა­ხუ­რის მიერ მომ­ზა­დე­ბუ­ლი დას­კვნის სა­ფუძ­ველ­ზე, ინ­ფექ­ცი­ურ სა­ა­ვად­მყო­ფოს სა­ვალ­დე­ბუ­ლო სა­ვენ­ტი­ლა­ციო სის­ტე­მის არ­ქო­ნის გამო, სა­სა­მარ­თლო­ში უჩივ­ლა.

ინ­ფექ­ცი­უ­რი სა­ა­ვად­მყო­ფოს დი­რექ­ტორ­მა ჯან­დაც­ვის მი­ნის­ტრი კი­დევ ერთი ცრუ გან­ცხა­დე­ბის გა­კე­თე­ბა­ში და­ა­და­ნა­შა­უ­ლა. სა­უ­ბა­რია ეკა­ტე­რი­ნე ტი­კა­რა­ძის გან­ცხა­დე­ბის იმ ნა­წილ­ზე, სა­დაც მი­ნის­ტრი აღ­ნიშ­ნავს, რომ ჯან­დაც­ვის ან ეკო­ნო­მი­კის სა­მი­ნის­ტრო­ე­ბი­დან არ ყო­ფი­ლა შე­ფერ­ხე­ბა, რომ ინ­ფექ­ცი­ურ სა­ა­ვად­მყო­ფოს სა­კუ­თა­რი დი­ვი­დენ­დე­ბი სა­ჭი­რო­ე­ბი­სა­მებრ გა­ნე­კარ­გა. ცერ­ცვა­ძის თქმით, ეს ინ­ფორ­მა­ცია სი­მარ­თლეს არ შე­ე­სა­ბა­მე­ბა.

“ესეც კა­ტე­გო­რი­უ­ლად არ შე­ე­სა­ბა­მე­ბა სი­ნამ­დვი­ლეს. სა­მუ­შა­ო­ე­ბის ჩა­ტა­რე­ბა შე­იძ­ლე­ბო­და ორი გზით. ერთი – ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს აქვს “რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ის და აღ­ჭურ­ვის პროგ­რა­მა“ და ყო­ველ­წლი­უ­რად რა­ღაც გარ­კვე­უ­ლი თან­ხაა გა­მო­ყო­ფი­ლი. მიგ­ვაჩ­ნია, თუ ამ პროგ­რა­მით სად­მე უნდა გა­კე­თე­ბუ­ლი­ყო რამე, სა­რე­მონ­ტო სა­მუ­შა­ო­ე­ბი, ეს უნდა მომ­ხდა­რი­ყო ჩვენ­თან. ამა­ზე მი­ნისტრს ჰქონ­და პა­სუ­ხი, რომ ცენ­ტრის სა­რე­მონ­ტო სა­მუ­შა­ო­ე­ბი მიმ­დი­ნა­რე წლის ბი­უ­ჯეტ­ში არ არის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი და აღ­ნიშ­ნუ­ლი პროგ­რა­მით ვერ გა­ა­კე­თებს. ერთი წე­ლია, სა­მი­ნის­ტროს ამას ვთხოვთ და თა­ვი­სუფ­ლად შე­ეძ­ლო, ბი­უ­ჯე­ტის ფორ­მი­რე­ბი­სას სა­ჭი­რო­ე­ბა გა­ეთ­ვა­ლის­წი­ნე­ბი­ნა.

მი­ნის­ტრმა გვი­პა­სუ­ხა, რომ ის იფიქ­რებ­და სა­რე­მონ­ტო სა­მუ­შა­ო­ე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა­ზე და შე­მოგ­ვთა­ვა­ზა გზა, გა­მოგ­ვე­ყე­ნე­ბი­ნა ჩვე­ნი დი­ვი­დენ­დი, მაგ­რამ ამას ასე ვერ გა­მო­ვი­ყე­ნებთ, ჩვე­ნი ფული არ არის, ჩვენ­თან არ დევს. დი­ვი­დენ­დის გა­მო­ყე­ნე­ბის უფ­ლე­ბა რომ მი­ი­ღოს და­წე­სე­ბუ­ლე­ბამ, სა­ჭი­როა ფი­ნანსთა სა­მი­ნის­ტროს სპე­ცი­ა­ლუ­რი კო­მი­ტე­ტის და ეკო­ნო­მი­კის სა­მი­ნის­ტროს სპე­ცი­ა­ლუ­რი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა. ქალ­ბა­ტო­ნი მი­ნის­ტრი შეგ­ვპირ­და, რომ გაგ­ვი­წევ­და შუ­ამ­დგომ­ლო­ბას ეკო­ნო­მი­კი­სა და ფი­ნანსთა სა­მი­ნის­ტრო­ებ­თან, რათა და­ერ­თოთ ნება, გა­მოგ­ვე­ყე­ნე­ბი­ნა დი­ვი­დენ­დი.

ის ამ­ბობს, რომ ყვე­ლა სა­მი­ნის­ტროს მხრი­დან არ­სე­ბობ­და მზა­ო­ბა დი­ვი­დენ­დის გა­მო­ყე­ნე­ბა­ზე, რაში გა­მო­ი­ხა­ტე­ბა მზა­ო­ბა? ბოლო ორ თვე­ში თით­ქმის ყო­ველ­დღე ვწერ­დით წე­რი­ლო­ბით ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს და არ მიგ­ვი­ღია არა­ნა­ი­რი პა­სუ­ხი, რომ შედ­გა კო­მუ­ნი­კა­ცია ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს, ეკო­ნო­მი­კის სა­მი­ნის­ტროს შო­რის და დაგ­ვრთეს ნება დი­ვი­დენ­დის გა­მო­ყე­ნე­ბა­ზე. ეს უნდა მოხ­დეს წე­რი­ლო­ბით, ოფი­ცი­ა­ლუ­რი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბით. დი­ვი­დენ­დის გა­მო­ყე­ნე­ბის უფ­ლე­ბა რომ მიგ­ვე­ღო, რე­მონტს გა­ვა­კე­თებ­დით. ჩვენ არ ვი­ცით, ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტრომ არ მი­მარ­თა, მი­მარ­თა, თუ მათ უპა­სუ­ხეს უა­რით”, – გა­ნა­ცხა­და ცერ­ცვა­ძემ “პირ­ვე­ლი არ­ხის­თვის” მი­ცე­მულ ინ­ტერ­ვი­უ­ში.

Next Post

„არ იცი რა არის ის რაც ხდება“ - რას წერს ბაჩანა ლობჟანიძე?

ხუთ აგვ 20 , 2020
1,763 წაკითხვათამუნა ბაჩალიაშვილის მეგობარი, ბაჩანა ლობჟანიძე, სოციალურ ქსელში, წერს: „მარადმყოფი ცდილობს რომ არ მოხდეს შენი ყვავილის ჭკნობა … მას რაც ნებავს, ძალუძს. და არა რაც ძალუძს, ის ნებავს. მაგალითად, მას ძალუძს ქვეყნიერების მოსპობა, მაგრამ არ ნებავს … თქვენ არ იცით რა უნდა ქმნილებას, თქვენ ეჭიდებით ემოციას და წარმავალს, აკეთებთ კონკრეტულში და ამიტომ ვერ გახვალთ ფონს… ანუ ინდუცირებ და არ დედუცირებ […]